KIỂM TRA SỨC KHỎE HƯU TRÍ
Giá trị tài sản theo thời gian

Tôituổi dự định nghỉ hưu khi tuổi.

0
25
62
120

Tôi muốn lập kế hoạch đến năm tuổi.

0
90
120

Tôi dự định tiết kiệmtriệu /tháng cho hưu trí.

0 tr
5 tr
300 tr

Tôi đã có triệu cho tiết kiệm hưu trí.

0 tr
200 tr
10000 tr

Mong muốn thu nhập khi nghỉ hưu của tôi:

0%
4%
100%

Lợi nhuận dự kiến từ danh mục đầu tư% /năm.

0%
10%
100%

Lưu ý:

- Đơn vị tiền tệ được sử dụng: triệu đồng

- Hưu trí cuối kỳ trả lời câu hỏi: tôi tích lũy một số tiền cụ thể hàng năm, vậy lúc nghỉ hưu tôi sẽ có bao nhiêu tiền? Số tiền đó có đủ dùng nghỉ nghỉ hưu?

- Hưu trí đầu kỳ trả lời câu hỏi: tôi muốn có một số tiền cụ thể vào lúc nghỉ hưu, vậy tôi cần tích lũy bao nhiêu tiền hàng năm đề đạt được mục tiêu đó? Số tiền đó có đủ dùng khi nghỉ hưu?